Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

O projektu „Centar za integraciju“; UP.02.2.2.06.0245

Nositelj

Grad Zagreb

Partneri

Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“

Dom nade – udruga za podršku beskućnicima i ostalim  socijalno ugroženim skupinama

Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan”

Naziv natječaja

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (UP.02.2.2.06.), Europski socijalni fond, kojeg je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, komponenta 4: Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti/ žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina.

Cilj projekta

Poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja žrtava obiteljskog nasilja, posebice starijih te beskućnika i ovisnika, posebice branitelja, integriranjem kapaciteta ključnih dionika i transferom znanja i usluga u četiri županije – Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj i Šibensko-kninskoj.

Ukupna vrijednost projekta:

1.499.439,10 HRK

Iznos bespovratnih sredstva:

1.499.439,10 HRK

Početak provedbe projekta:

8.5.2020.

Trajanje razdoblja provedbe projekta:

8.5.2020. – 8.5.2022.

Očekivani rezultati projekta

1.

Razvijen model podrške za socijalnu integraciju ranjivih ciljnih skupina putem Centra za integraciju;

2.

Pružena podrška za socijalno uključivanje, povećana kvaliteta života i zapošljivost ciljnih skupina, pružena podrška obiteljima ciljne skupine korisnika (žrtve obiteljskog nasilja – posebice starije žrtve obiteljskog nasilja, beskućnike i ovisnike – posebice branitelje).

Ciljana skupina

40 beskućnika, 20 žrtava obiteljskog nasilja iz skloništa, 20 starijih osoba žrtava obiteljskog nasilja te 30 ovisnika o kocki, uključujući i branitelje ovisnike.

Sažetak projekta:

Zagreb kao glavno urbano središte bilježi veliki broj (apsolutno i relativno) pripadnika ciljanih skupina (beskućnici, žrtve obiteljskog nasilja, uključujući i starije žrtve obiteljskog nasilja i ovisnici, a posebice branitelji među njima) koji koriste te imaju potrebe za različitim socijalnim uslugama, a koji u Zagreb dolaze iz različitih dijelova Hrvatske, jednim dijelom i zbog dostupnosti tih određenih socijalnih usluga.

Upravo zbog toga na području Grada Zagreba postoje usluge za navedene ciljane skupine, ali zbog velike potrebe je iste potrebno širiti i nadopunjavati sukladno potrebama, te provesti transfer znanja i iskustva stručnjaka u manje razvijena područja, kako bi se i tamo razvijale lokalne usluge za ciljane skupine.

Beskućništvo postaje sve veći problem Grada Zagreba, posebice pod utjecajem ekonomske krize koja je utjecala na povećanje broja beskućnika. Tendencija selidbe u veće gradove odnosno iz sela u grad postaje uobičajena praksa te iako ne postoji precizna evidencija beskućnika (prema podacima CZSS iz 2013. godine na području RH evidentirano je 462 beskućnika dok je procjena stvarnog broja od strane stručnjaka barem dvostruko veća od službene evidencije), iskustvo dionika u radu s tom populacijom pokazuje kako veći broj čine upravo oni koji su se doselili iz drugih krajeva Hrvatske. Ključni problem su otežane mogućnosti razvoja usluga podrške za zapošljavanje beskućnika, koje bi se nadovezivale na postojeće socijalne usluge koje su im namijenjene, prvenstveno smještaj u sklopu kuća za beskućnike ili prenoćišta i dnevnih boravaka za beskućnike.

Kod populacije žrtava obiteljskog nasilja ključni problem koji je temelj za projektnu intervenciju je niska zapošljivost žena žrtava obiteljskog nasilja u skloništima u Hrvatskoj. Postojeća skloništa nemaju kapaciteta za sustavan pristup ovom obliku podrške koji zahtjeva razvoj vlastitih stručnih kapaciteta, osnaživanje samih korisnica i pripremu poslodavaca. Drugi aspekt se odnosi na drugu skupinu žrtava obiteljskog nasilja, a to su slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja starijih članovima obitelji. Starije osobe dodatno su nesklone prijaviti svog počinitelja nasilja, doživljavaju to svojom sramotom i neuspjehom posebno ako je počinitelj nasilja dijete, unuk, pa onda brat, sestra, supružnik.

Kod ovisnika su u novije vrijeme sve učestaliji oblici tzv. modernih ovisnosti od kojih su najznačajniji ovisnost o kockanju i ovisnost o internetu. Prema istraživanju Igranje igara na sreću u općoj populaciji Republike Hrvatske koje je proveo Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Glavak Tkalić i sur. 2012.), barem jednom u životu neku igru na sreću igralo je oko dvije trećine odraslih (67,0 posto). U ovoj skupini je, temeljem iskustava na području Grada Zagreba, značajno zastupljena i populacija branitelja. Uz mjere prevencije ovisnosti potrebno je intenzivno razvijati i mjere liječenja i psihosocijalnog tretmana osobito izvanbolničko liječenje te liječenje i tretman u terapijskim zajednicama (ovisno o vrsti ovisnosti).

Strateška podloga za razvoj projekta:

Strategija Europa 2020 posebno u mjeri „Europska platforma za borbu protiv siromaštva“ predstavlja jedan od prioriteta vezanih za poticanje visoke stope zaposlenosti.

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.), strateška područja 4.4. (aktivnosti 2, 3, 4 i 5) i 4.8 (aktivnost 2).

Doprinos se ostvaruje i u Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji za 2017.-2022. te Strategiji socijalne skrbi za starije osobe u RH 2017.-2020. koja ističe upravo nasilje nad starijim osobama i kroz mjeru 1.2 koja se odnosi na važnost podizanja svijesti o pravima starijih osoba.

Na lokalnoj razini u Gradu Zagrebu i obuhvaćene 4 županije (Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Osječko-baranjska i Šibensko-kninska županija) socijalni planovi obuhvaćaju navedene ciljane skupine i aktivnosti s kojima je projekt usklađen.

Do sada ostvarene aktivnosti:

9

u srpnju 2020. održana je početna tiskovna konferencija s ciljem predstavljanja projekta;

9

tijekom kolovoza 2020. izrađeni su promotivni letci i roll-up banneri

9

održane tri konzultacije od strane vanjskog stručnjaka za razvoj socijalnih usluga, u listopadu i studenom 2020. sa ciljem izrade programa rada Centra za integraciju, na kojima su sudjelovali stručnjaci iz Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Osječko-baranjske i Šibensko-kninske županije;

9

održane tri trodnevne edukacije tijekom studenog i prosinca 2020. od strane vanjskog stručnjaka edukatora i vanjskog stručnjaka za podršku osobama s ovisnošću o kocki. Edukacije su bile namijenjene stručnjacima iz Grada Zagreba, Osječko-baranjske i Šibensko-kninske županije;

9

nabavljena je oprema za klubove za zapošljavanje i uredski potrošni materijal za provedbu aktivnosti s korisnicima;

9

tiskan je materijal za radionice i klubove za zapošljavanje;

9

redovito održavanje sastanaka projektnog tima;

9

angažirani voditelji neformalnih oblika učenja za provedbu neformalnih oblika edukacija sukladno potrebama korisnika;

9

angažirani vanjski stručnjaci (psiholog i socijalni radnik);

9

angažirani vanjski stručnjaci za podršku osobama s ovisnošću o kocki i za psihološko savjetovanje ovisnika o kocki.

9
u okviru projekta „Centar za integraciju“, u kolovozu 2020. godine izrađeni su promotivni letci koji će biti distribuirani diljem grada i dva roll-up panoa o projektu koja će se koristiti na javnim događanjima tijekom cjelokupnog projekta.

Korisni linkovi:

9

Europski socijalni fond
http://www.esf.hr/

9

Europski strukturni i investicijski fondovi
https://strukturnifondovi.hr/

9

Hrvatski zavod za zapošljavanje
https://www.hzz.hr/

9

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
https://mrosp.gov.hr/

9

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
https://razvoj.gov.hr/

Skip to content